Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
???af_document.LABEL_SKIP_LINK_TEXT???
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Roskilde Handelsskole
Bakkesvinget 67
Postbox 338
4000 Roskilde
www.rhs.dk

Sundhedssekretær

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserUV plan: 48664 Forløbs koordineringd. 2 dage 24+25/8 45584 Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler 2 dage 27+28/8 48664 Forløbs koordinering 2 dage 31/1+1/9 47218 Anvendelse af regneark til enkelte beregninger 2 dage 3+4/9 48664 Forløbs koordinering 8 dage 7/9-16/9 40749 Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystem 1 dag 17/9 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 dage 18/9+21/9 48664 Forløbs koordinering 3 dage 23-25/9 44354 Klaus Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 dag 28/9 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 dage 29-30/9 44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 dag 01/10 På kurserne vil der afslutningsvis være en faglig evaluering af dit kursusudbytte.Særlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer44373 -

Anvendelse af præsentationsprogrammer

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47218 -

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45584 -

Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Med henblik på at understøtte lægens arbejde i udarbejdelsen af de medicinske journaler, kan deltageren udarbejde beskrivelser af anatomien i et forståeligt sprog. Deltageren kan udarbejde beskrivelser inden for områderne: - bevægeapparatet- fordøjelse- gynækologi- urologi- neurologi- kredsløb og åndedrætJobfunktionen kræver at deltageren har en basal viden om anatomi, fysiologi og patologi samt basal viden om medicinsk journalskrivning. Deltageren kan beskrive anatomien inden for områderne:- bevægeapparatet- fordøjelse- gynækologi- urologi- neurologi- kredsløb og åndedræt

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40749 -

Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning.Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44354 -

Fletning af dokumenter til masseproduktion

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48664 -

Forløbskoordinering

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med den administrativt med forløbskoordinering indenfor sundhedssektoren, typisk lægesekretærer eller ansatte i lignende stillinger.

Deltageren kan anvende viden om visitation, udredning, diagnosticering, kontrol og rehabilitering.Deltageren kan anvende viden om forløbsprogrammer, pakkeforløb og DDKM standarder.Deltageren kan anvende viden om MedCom-standarder i relation til forløbskoordinering.Deltageren kan ud fra en psykologisk vinkel forstå, hvordan og hvorfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere agerer, som de gør.Deltageren kan forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger.Deltageren kan danne sig overblik over de forskellige modeller for kommunikation, herunder reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle.Deltageren kan anvende viden om god patientkommunikation.Deltageren har kendskab til på grundlæggende niveau metoder til kvalitetsudvikling.Deltageren kan anvende viden om relevant lovgivning.Deltageren kan administrativt overskue og styre et patientforløb fra A til Z.Deltageren kan gennemføre en analyse og vurdere de psykologiske og logistiske problemstillinger inden for et patientforløb.Deltageren kan vurdere praksisnære problemstillinger og opstille og vælge løsningsmuligheder.Deltageren kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til patienter/pårørende og samarbejdspartnere.Deltageren kan analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder.Deltageren kan strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog.Deltageren kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til administration af forløbskoordinering.Deltageren kan bidrage fagligt og personligt til forandringer på afdelingerne og kan forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med patienter/pårørende og samarbejdspartnere.Deltageren kan deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en professionel tilgang.Deltageren kan identificere og vurdere muligheder inden for eget arbejdsområde.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47217 -

Indskrivning og formatering af mindre tekster

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44350 -

Standardisering af virksomhedens dokumenter

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede.Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Roskilde Handelsskole
Bakkesvinget 67
4000 Roskilde
Kviknummer
265403amu486642520
Startdato
24-08-20
Slutdato
01-10-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:10-15:35
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
18
10
Tilmeldingsfrist
20-08-20
FagDageNormpris*
Anvendelse af præsentationsprogrammer2252
Anvendelse af regneark til enkle beregninger2376
Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler2252
Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer1188
Fletning af dokumenter til masseproduktion1712
Forløbskoordinering152820
Indskrivning og formatering af mindre tekster2376
Standardisering af virksomhedens dokumenter1712
Samlet kursuspris:*
5688 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Kirsten Lauridsen
88523304
ki@rhs.dk
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.
Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.
Gå til STIL's hjemmeside