Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Learnmark Horsens
Stadionsvej 2
8700 Horsens
www.learnmark.dk

Tagdækker Trainee hold 3

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserTagdækker Trainee hold 3 Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursusSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer44465 -

Anvendelse af faldsikringsudstyr

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet.

Deltageren kan:- Bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.- Varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr ud fra kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering.- Foretage kontrol og vedligehold af udstyret.- Tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr. - Gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48049 -

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Deltageren kan medvirke til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø inden for eget jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer.Deltageren kan bidrage med forslag til at fremme et godt arbejdsmiljø fx i forbindelse med APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv.Deltageren kan indhente og anvende informationer, fx interne politikker og retningslinjer på arbejdspladsen, relevant lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45140 -

Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Målgruppe: Tagdækkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Deltagerne kan: - Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af tagdækningsopgaver, der afgiver flammer eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse. - Udføre de brandtekniske regler, der gælder ved arbejdes afslutning. - Udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt.- Foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43748 -

Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen.

Deltagerne kan i det daglige arbejde på byggepladser:- Medvirke til at forbedre kommunikationen og samarbejdet med andre faggrupper ud fra viden om byggeprocessen samt egne og andres arbejdsfunktioner.- Bidrage til at løse konflikter og motivere kolleger ud fra viden om de problemstillinger, der forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen. - Anvende hensigtsmæssige kommunikations- og samarbejdsmetoder i arbejdet med kvalitets- og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49340 -

Lægning af SBS-tagpap

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der arbejder med tagdækning eller ønsker job inden for området.

Deltagerne kan udføre:- Tagdækning med SBS på tagkonstruktioner. - Afslutninger ved gennembrydninger og inddækninger.- Tilpasning og montering af alu-afslutninger, der indgår i tagdækningen. - Materialevalg og kvalitetssikring af det udførte arbejde. - Arbejdet ud fra givne tekniske tegninger og beskrivelser samt efter gældende kvalitetskrav.- Arbejdet efter gældende regler og standarder samt under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø. Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende emner:___ Glatdækning SBS på skrå tage___ Shinglesdækning SBS på skrå tage___ Plankedækning SBS på skrå tage___ Listedækning SBS på skrå tage___ Lægning SBS på flade tage

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45566 -

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49376 -

Samarbejde i teams

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams og medvirke til, at samarbejdet sigter imod teamets mål og resultater. Deltageren opnår viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt. Deltageren får redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og redskaber til at udvikle teamet i fællesskab. Redskaber som deltageren bliver præsenteret for kan være: Samarbejdsøvelser Rolleprofiler Organisering i teamet Feedback og kommunikation Opstilling af mål for teamet

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45999 -

Stillads - anvendelse og sikkerhed

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer der færdes på stilladser i forbindelse med udførelse af deres arbejde.

Deltagerne kan:- Udføre håndværksmæssige opgaver fra stillads, for eksempel opmuring, facadereparationer, vinduesisætning, maling af vinduer og facader mm.- Udføre opgaverne med fokus på sikkerhedsmæssige foranstaltninger i henhold til gældende sikkerhedsregler og vejledninger vedrørende færdsel på stillads.- Udvise korrekt adfærd og brug af stilladset.- Udføre arbejdet efter gældende regler vedrørende belastning af stilladset, således at materialer og værktøj placeres korrekt på stilladset under udførelse af arbejdet.- Foretage rapportering af fejl ved stilladset, f.eks. fjernet afstivning eller forankring, manglende rækværk eller afskærmning mm.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47200 -

Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til tagdækkere og andre faglærte og ufaglærte med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.

Deltagerne kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i.h.t. gældende regler og kan vælge og anvende nødv. beskyttelsesforanstaltninger v. arb. m. tagdækning og fugtisoleringsarbejder m. opvarmet asfalt og bitumen. Deltagerne kan agere hensigtsmæssigt ved alle aspekter om sikkerheds- og sundhedsrisici v. kontakt med asfalt- og bitumenholdige mat. og kan instruere andre om sundheds- og sikkerhedsforhold ved asfaltarbejde.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49339 -

Tagdækning - Svejseteknikker

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der arbejder med tagdækning eller ønsker job inden for området.

Deltageren kan: - Udføre korrekt svejsning af forskellige typer tagpap/tagfolie - Vælge den type tagpap/tagfolie, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i henhold til projekt eller arbejdsopgave og under hensyn til, arbejdsmiljø og relevante anvisninger. - Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøjer til arbejdets udførelse. - Udføre korrekt svejsning til forskellige underlag under hensyn til produkternes egenskaber. - Bruge forskellige teknikker ved udførelse af arbejdet, samt vurdere disse i forhold til arbejdsmiljøet. Uddannelsen gennemføres for montering af en af følgende emner: _____ SBS Tagpap _____ APP Tagpap _____ Tagfolie

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43683 -

Tagdækning, isolering og faldopbygning

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for tagdækkerområdet.

Deltagerne kan udføre forekommende isoleringsarbejder:- Med opbygning af fald med isoleringskiler.- Med overliggende tagpap på tage, inkl. forankring.- Med inddækning af alle former for gennemføringer og afslutninger, som indgår i den færdige tagkonstruktion. Deltageren kan gennemføre korrekt isoleringsarbejder til hindring af kondensering ud fra viden om varmetransmission, fugttransport samt kondensproblemer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Nordic Waterproofing A/S
Vester Allé 1
6600 Vejen
Kviknummer
6154024720020002
Startdato
29-09-20
Slutdato
03-12-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:24
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
17
20
Tilmeldingsfrist
29-09-20
FagDageNormpris*
Anvendelse af faldsikringsudstyr1126
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job2376
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde1126
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads2252
Lægning af SBS-tagpap5630
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.1126
Samarbejde i teams2376
Stillads - anvendelse og sikkerhed1126
Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat.2252
Tagdækning - Svejseteknikker1126
Tagdækning, isolering og faldopbygning5630
Pristillæg
75 kr.
Samlet kursuspris:*
3221 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.
Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.
Gå til STIL's hjemmeside