Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

EUC NORD
M.P. Koefoeds Vej 10
Postbox 330
9800 Hjørring
www.eucnord.dk

Åben værksted - Håndværker Akademiet

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserÅben værksted - Håndværker AkademietSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer45542 -

Anvendelse af bygge- og anlægstegninger

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte som har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Deltagerne kan: - Læse og forstå tegningsmaterialer for et projekt inden for bygge- og anlægsområdet ud fra viden om målestoksforhold, tegningssignaturer, beskrivelser og afbildningsformer. - Anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser til planlægning og udførelse af arbejdet samt opmåling af materialeforbrug.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40905 -

Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

Målgruppe: Murere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området

Deltageren kan: - Vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel teglstensmurværk, blokmurværk og ved pudseopgaver. - Vælge, blande og anvende såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på byggepladsen. - Udføre arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler, standarder og sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48964 -

Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Deltageren kan i det daglige arbejde på byggepladser:- varetage lovpligtige opgaver inden for arbejdsmiljølovens område vedr. sikkerheds- og sundhedsforhold i mindre bygge- og anlægsvirksomheder.- medvirke til at øge sikkerheden og forebygge ulykker i forbindelse med indretning og daglig drift af en byggeplads. - medvirke ved etablering af byggepladsens sikkerhedsorganisation.- medvirke ved udarbejdelse og vedligeholdelse af APV/arbejdspladsvurderinger på byggepladsen - overskue nye arbejdsvilkår ved skiftende arbejdspladser og udføre det påkrævede sikkerhedsarbejde. - varetage koordineringsopgaver i overensstemmelse med de krav, der stilles i overholdelsen af byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed, herunder samarbejde med byggeledere og andre virksomheder i byggeprojekter. - planlægge arbejdsmiljøindsatsen under hensyn til byggeprojekters tidsplaner, økonomi og kvalitet.- vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger ud fra den eksisterende APV, herunder vurdere og vælge arbejdsmetoder, der minimerer eller fjerner arbejdsmiljørisici.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49244 -

Armeret hånd- og sprøjtepuds

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Deltagerne kan: - Vejlede kunden om valg af pudssystem med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav. - Manuelt påføre og afrette armeret pudssystem med hensigtsmæssigt værktøj på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.- Påføre og afrette sprøjtepuds i passende lagtykkelse i forhold til valgt armeret pudssystem. - Vælge den type værktøj og arbejdsmetode, herunder til- og afrigge sprøjtemaskine, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i den givne situation for at sikre den ønskede kvalitet. - Kvalitetsvurdere og udføre kvalitetssikring af eget arbejde. - Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og efter relevante anvisninger.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47133 -

Avanceret flisearbejde

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Deltagerne kan: - Udføre avanceret flisearbejde på baggrund af viden om krav og tolerancer, som væg- og gulvflader skal opfylde, for at kunne anvendes som underlag for fliser. - Vejlede kunder om valg af fliser, fuge- og klæbeprodukter med udgangspunkt i den valgte flises bearbejdelighed, slidstyrke, skridsikkerhed, format, vandabsorbering og rengøring/vedligeholdelse.- Håndtere diverse tegneredskaber til brug for konstruktion og optegning af dekorative elementer som figurer, border, friser. - Udføre dekorative elementer i fliser med blød og hård skærv og vælge egnede skæreværktøjer.- Planlægge arbejdets udførelse, foretage kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49242 -

Beton- og teglstenstage - oplægning og reparation

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Deltagerne kan: - Oplægge beton- og teglstenstage. - Vælge velegnet fastgørelse eller mørtel- og kittype samt hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse. - Udføre rygnings- og gratarbejde med og uden anvendelse af mørtel/kit.- Medvirke ved valg af undertagstype og konstruktion.- Vurdere et oplagt undertag med henblik på evt. reparation.- Vurdere om ventilation af tagkonstruktioner er udført efter gældende regler med henblik på rettelse af fejl og mangler.- Vurdere inddækninger og gennemføringer med henblik på etablering/forbedring og fornyelse.- Medvirke ved konstruktion og opbygning af brandkamserstatninger og brandsektionsvægge.- Udføre arbejdet efter gældende krav til kvalitetssikring og under hensyn til kvalitative og æstetiske krav. - Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt vejledninger for oplægning af tegltag mv. i eksempelvis "TEGL 36".

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48973 -

Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Deltageren kan udføre opslag i Bygningsreglementet og kan på baggrund af Bygningsreglementets bestemmelser vurdere specifikke problemstillinger i forbindelse med udførelse af byggetekniske opgaver.Uddannelsen gennemføres i en af følgende emner:__Konstruktion + Fugt og holdbarhed__Brandforhold + Energiforbrug__Indeklima + Akustisk indeklima

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48984 -

Bygningsreglementet - anvendelse

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Deltagerne kan lave opslag og forstå gældende bygningsreglement med tilhørende vejledninger og bestemmelser og på den baggrund medvirke til vurdering bygningers lovlighed.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48965 -

Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Deltagerne kan anvende principperne for bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet til at: - Udvælge materialer og byggeprocesser for mere energirigtigt og bæredygtigt byggeri. - Foretage en miljøvurdering i forhold til de anvendte materialer og byggeprocesser.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40340 -

CAD - 2D på byggepladsen

Målgruppe: Alle bygningsarbejdere, herunder byggepladsledere, formænd, sjakbajser og personer med kendskab til bygningskonstruktioner samt tegnings- og beskrivelsesmateriale.

Deltagerne kan: - Udveksle CAD-tegninger med byggebranchens projekterende udøvere via mail og Internet. - Håndtere og anvende CAD-tegninger i sammenhæng med byggeprocessen, samt anvende BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante arbejdstegninger. - Oprette nye og redigere eksisterende 2D CAD-tegninger samt bidrage med konstruktive og relevante forslag til aktuelle konstruktioner.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47125 -

Dekorationer i gulv- og vægfliser

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Deltagerne kan: - Konstruere, tegne og udføre almindeligt forekommende geometriske figurer til dekoration i gulv- og vægfliser. - Vejlede og gå i dialog med kunder om valg af produkter og udførelse, på baggrund af teoretisk og praktisk viden om konstruktionskrav, således at kvalitative og æstetiske hensyn inddrages.- Planlægge arbejdets udførelse med inddragelse af løbende kvalitetssikring, der sikrer, at fagets normer og standarder til enhver tid er overholdt. - Udføre arbejdet efter gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44467 -

Dekorationsmurværk - udførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.

Deltagerne kan: - Udføre utraditionelt og særligt dekorativt murværk på baggrund af kvalitative og æstetiske krav og basal viden om murede konstruktioner. - Udføre arbejdet under hensyn til stabilitet og eventuelle krav om bæreevne samt færdigheder i opførsel af murede konstruktioner.- Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.- Udføre arbejdet under hensyn til gældende bygge- og arbejdsmiljølov.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44611 -

Dekorativt fugearbejde - udførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan:- Udføre forskellige gamle kendte fugetyper i murværk på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.- Vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse. - Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48001 -

Digital ansøgning i bygge- og miljøsager

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomheder, der har behov for at ansøge, anmelde eller kommunikere med myndighederne om et bygge- og anlægsprojekt i henhold til bygningsreglementet.

Deltagerne kan anvende kommunernes online ansøgningssystem til byggesags- og miljøbehandling til at:- Gennemføre ansøgning for projekt med nødvendig dokumentationskrav.- Foretage anmeldelse og færdigmelding. - Kommunikere effektivt med den aktuelle myndighed.- Uploade digitale tegningsmaterialer i de ønskede formater og standarder.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49238 -

Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Deltagerne kan: - Udføre korrekt efterisolering af konstruktioner, så unødigt varmetab reduceres mest muligt. - Sikre korrekt placering af membraner, så kravet om tætning mod radon overholdes samt at opfugtning af konstruktionerne undgås og luftstrømme reduceres mest muligt. - Vejlede kunden og planlægge arbejdets udførelse, så konstruktionerne opfylder gældende isoleringskrav. - Udføre arbejdet efter gældende byggelovgivningen, hvad angår energimærkning, energirammeforhold, fugtforhold samt isolering - Udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48218 -

Energioptimering af bygningskonstruktioner

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området

Deltagerne kan i et tværfagligt samarbejde identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning. Gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden om energi, energiomsætning (herunder CO2 og drivhuseffekt), varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler som energimærker. Deltagerne kan tværfagligt foretage U-værdiberegning og fugttekniske vurderinger, der skal sikre korrekt efterisolering og lufttæthed af eksisterende bygninger, så den beregnede besparelse opnås, og der ikke opstår fugtproblemer i konstruktionerne. Ved hjælp af bl.a. standardiserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse, kan deltagerne vurdere energibesparelser og CO2-besparelser. Endelig kan deltagerne på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog med en kunde vejlede om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af bolig/bygningsdel.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47338 -

Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Deltagerne kan:- I arbejdet på byggepladser anvende kendskab til farlige byggematerialer såsom asbest, PCB, bly, klorerede paraffiner og forurenet jord samt hvor og hvornår de har været anvendt i den danske bygningsmasse. - Identificere farlige byggematerialer ved renovering ud fra udseende, typisk anvendelsesperiode og bygningens historik. - Medvirke ved kortlægning af omfanget af farlige byggematerialer ud fra kendskab til gennemførte forundersøgelser.- Planlægge og udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed samt relevante vejledninger og anvisninger.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47132 -

Flisegulve - udførelse

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

På baggrund af viden om opbygning af tunge gulvkonstruktioner og anbefalinger til betontyper og armering i vådrum, kan deltagerne vurdere underlagets egnethed forud for lægning af fliser, således at gældende krav og anvisninger er overholdt. Deltagerne kan opmåle, tildanne, lægge fliser ud fra viden om slidstyrke samt kvalitative og æstetiske krav til den færdige overflade i forbindelse med en given opgave. Desuden kan deltagerne vælge egnede lægge- og skæreværktøjer til arbejdets udførelse og tilgodese hensyn til installationer, afløb og eventuelle dekorationer og åbninger. Deltagerne kan i dialog med kunden vejlede om mulige løsninger og kan desuden planlægge arbejdets udførelse, kvalitetssikre udført arbejde og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.  

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40899 -

Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen

Målgruppe: Alle, der har eller ønsker beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Deltagerne kan:- For en given opgave tilegne sig viden om nødvendig kvalitet i arbejdets udførelse i forhold til branchenormer, fejl og mangler samt materiale- og tidsforbrug. - Vurdere udførelsen af eget og kollegers arbejdet ud fra et kvalitetsmæssigt og et økonomisk aspekt.- Vurdere kundens forventninger og krav til arbejdets kvalitet i forhold til de givne muligheder for kvalitetsforbedringer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48257 -

Fugtsikring af kældre

Målgruppe: Håndværkere, primært murere, der har eller søger job inden for området.

Deltagerne kan: - Arbejde med forskellige praktiske løsningsmetoder til afhjælpning og udbedring af opståede skader ud fra viden om forskellige fugtproblematikker i kældre, herunder klimabetingede skader. - Tilrettelægge og udføre løbende kvalitetssikring af eget og andres arbejde. - Planlægge og udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44472 -

Gipspudsning med håndværktøj

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.

Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udføre gipspuds med håndværktøj på forskellige relevante underlag og til arbejdet vælge hensigtsmæssigt værktøj.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44626 -

Grov- og finpudsede overflader - udførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre grov- og finpudsede overflader på murværk af teglsten, porebeton og letklinkerbeton og hertil vælge egnede materialer og værktøj til arbejdets udførelse.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47669 -

Grundlæggende faglig matematik

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende faglig matematik til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU.

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for faglig matematik og geometri med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kender geometriske figurer og kan beregne for eksempel areal og rumfang. Endvidere kan deltageren aflæse forskellige diagrammer som kurve-, søjle- og kassediagrammer. Endlig kan deltagern anvende formler og beregne simple ligninger og kender til præfikser i forbindelse med enheder, samt til potenser.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47668 -

Grundlæggende faglig regning

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende faglig regning til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU.

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen og i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende de fire regningsarter: plus, minus, gange og dividere. Deltageren kan anvende regningsarterne såvel ved overslagsregning som ved brug af lommeregner og computer. Endvidere kan deltageren regne med procenter, promiller og brøker samt anvende forholdsregning.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49248 A

Isolering - BR og varmetabsberegning

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Deltagerne kan: - Anvende viden bygningsreglementets isoleringskrav og byggematerialers isoleringsevne til brug for beregning af varmetab.- Foretage enkle varmetabsberegninger i forbindelse med nybygning, renovering og tilbygning.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40614 -

Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Deltagerne kan: - Udføre mursamlinger ved om-, til- og nybygninger ud fra kendskab til gældende isoleringskrav. - Overholde gældende krav til tæthed og undgå kuldebroer ved udførelsen af mursamlinger. - Udføre arbejdet efter Bygningsreglementets bestemmelser om energiforbrug og varmetab. - Deltage i at udvælge hensigtsmæssige materialer og konstruktioner. - Udføre arbejdet under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49248 B

Isolering - energirigtige løsninger

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Deltageren kan:- Vurdere muligheder for energirigtige løsninger til boliger ud fra kendskab til gældende isoleringskrav.- Medvirke ved vejledning og planlægning af energirigtige løsninger, så boligen opfylder gældende isoleringskrav og indrettes med henblik på at reducere energiforbruget.- Vælge materialer, og konstruktioner til energirigtige løsninger ved isolering af boliger ved nybyggeri, renovering og tilbygning.- Vejlede om, hvordan isoleringsmaterialerne opfylder krav til isoleringsevne, brandsikkerhed, modstandsevne over for fugt og svamp ud fra kendskab til mineraluldsprodukter og øvrige isoleringsmaterialer, samt i forhold til miljø- og arbejdsmiljø.- Planlægge og udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til kvalitetssikring, miljø og arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44469 -

Kvadre og palæpuds - udførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.

Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre kvadre og palæpuds. Deltagerne kan i den forbindelse udmåle og inddele til pudsede kvadre, reparere eksisterende kvadre, tildanne skabeloner til forskellige pudsopgaver og udføre stænk- og skrabepuds o.a. ældre overfladebehandlinger. Deltagerne kan til arbejdets udførelse vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44622 -

Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov pudse vægge og lofter opbygget af brædder med rørvæv. Deltagerne kan i den forbindelse vurdere og klargøre bræddevægge eller -lofter med rør til puds, vælge hensigtsmæssige murmaterialer og værktøj som tilgodeser kravene til det færdige resultat, samt påføre grov- og finpuds til ønsket overfladeresultat er opnået, og vejlede kunder/bygherren om efterfølgende hensigtsmæssig vedligeholdelse af det pudsede.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44619 -

Masseovn - opførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan: - Opføre masseovne muret på stedet samt opstille elementovne i henhold til kvalitative og æstetiske krav - Udføre arbejdet efter gældende arbejdsmiljølov. - Vejlede om opførelsen af ildsteder iht. gældende byggelov.- Vejlede om opførelse af masseovn i forhold til skorstenens beskaffenhed og bygningens omgivelser er tilrådelig.- Vejlede i fyring i masseovne.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48258 -

Montage af murkonsoller/overliggere

Målgruppe: Håndværkere, primært murere, som har eller søger job inden for området.

Deltageren kan på baggrund af kendskab til forskellige konsolsystemer til brug for byggetekniske løsninger ved f.eks. hjørnevinduer og brede åbninger montere murkonsoller og tilhørende overliggere. Deltageren kan i den forbindelse aflæse tabeller til brug for belastning og montage og kan i praksis foretage den efterfølgende på-muring, og herunder udføre den korrekte fugtsikring. Endelig kan deltageren planlægge og forestå en kvalitetssikring af eget og andres arbejde til en given standard og samtidig sikre, at alt arbejde sker under hensyntagen til sikkerhed og arbejdsmiljø.  

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47138 -

Mosaikfliser på væg og gulv

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Deltagerne kan opsætte/nedlægge mosaikfliser på vægge og gulve, herunder tildanne og anvende rette og krumme hjørneprofiler og kan med udgangspunkt i fagets normer og standarder foretage en opmåling og en udlægning, som sikrer et både kvalitativt og æstetisk udseende i den færdige overflade, hvor hensyn til installationer, afløb, eventuelle dekorationer og åbninger også er tilgodeset. Deltagerne har desuden en sådan viden om forskellige mosaiktyper, at de kan vurdere underlagets egnethed forud for opsætning/nedlægning af mosaikfliser og kan med udgangspunkt i et givent flisevalg vælge egnede lægge- og skæreværktøjer. Deltagerne kan i samarbejde med kunden og andre samarbejdspartnere planlægge udførelsen af en given mosaikfliseopgave, gennemføre kvalitetssikring heraf og sikre, at hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø overholdes.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44583 -

Murafslutninger - udførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan:- Udføre murafslutninger med rulleskifte eller tagsten i henhold til kvalitative og æstetiske krav.- Vælge egnede materialer og hensigtsmæssig værktøj til arbejdets udførelse. - Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44580 -

Murede kupler og hvælv - udførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan:- Opsnøre og mure krydshvælv og kuppelhvælv som blank mur fra stillads i henhold til kvalitative og æstetiske krav. - Opsnøre og mure kappehvælv og nubisk hvælv til overfladebehandling på murværk uden stillads i henhold til kvalitative og æstetiske krav.- Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.- Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44566 -

Murede og pudsede gesimser - udførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan:- Udføre murede og pudsede gesimser under hensyn til kvalitative og æstetiske krav. - Udmåle og opmure en gesims, trække en pudset gesims/bånd og retablere en gesims. - Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet. - Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44570 -

Murede smighjørner - opførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan:- Udføre udmåling og anlæg til, samt opførelse af smighjørner i forskellige vinkler i murværk i henhold til kvalitative og æstetiske krav. - Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet.- Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49245 -

Murede trapper

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Deltageren kan: - Udmåle, opsnørre og udføre trappe ud fra et givent projektmateriale, der lever op til æstetiske og evt. historiske krav og tilhørende krav til konstruktionsprincipper. - Vælge og anvende materialer, værktøjer, metoder og teknikker til at udføre trappen, der opfylder krav om konstruktion, kvalitet og anvendelse, herunder fysiske påvirkninger og eksponeringsklasser. - Planlægge udførelsen og kvalitetssikring af eget og andres arbejde i forhold til et projektmateriale, gældende regler, normer og anvisninger. - Kommunikere og samarbejde med andre håndværkere, projekterende og kunder om udførelse af trappe. - Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende:__ Indvendig muret trappe__ Udvendig muret trappe __ Muret spindeltrappe__ Catalansk trappe

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44565 -

Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan: - Udføre korrekt afslutning af muret gavl med eller uden gesims på baggrund af kvalitative og æstetiske krav. - Udføre skrå- og skålhugning samt nedmure tagsten på gavl. - Vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43145 -

Natursten på væg og gulv

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Deltagerne kan:- Anvende egnede lægningsmetoder, skæreværktøjer og øvrige materialer ved udlægning af natursten på gulv og væg. - Vejlede om valg af natursten til en given gulv-/vægflade samt redegøre for principper for udlægning og for pleje og vedligehold af natursten med udgangspunkt i DS/EN 12057, DS/EN 12058 og Tegl 30 samt generelle anbefalinger fra naturstensbranchen. - Vælge arbejdsproces og kvaliteten af materialer ud fra kendskab til de mest almindeligt forekommende skader på natursten. - Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47665 -

Nivellering

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse indenfor bygge- og anlægsområdet.

Deltagerne kan udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter. Således kan deltagerne afsætte relative og absolutte koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem, DVR 90, både som plus og minuskoter. Af hensyn til at udføre højdeafsætningsopgaver skal deltagerne kunne beregne sigteplan ud fra fixpunkter og koter beliggende over og under sigteplan. Derudover kan deltagerne udføre linje- og fladenivellement samt dokumentation i form af målebog. Ligeledes kan deltagerne foretage højde- og vinkelafsætning i forbindelse med retvinklet fundaments afsætning, samt foretage udregning af skråningsanlæg, promillefald, retvinklede trekanter, arealer og rumfang. For at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder skal deltagerne desuden kunne kontrollere instrumenternes præcision gennem simpel praktisk verifikation. Endelig kan deltagerne udføre arbejdet efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43577 -

Opstart af bygge- og anlægsprojekter

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.

Deltagerne kan: - Deltage i gennemgangen af projektet ved opstart af bygge-og anlægsprojekter. - Medvirke til at identificere og planlægge håndteringen af; o byggepladsens logistik, o tidsplanlægning, o arbejdsmiljøricisi og o rollefordeling.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48541 -

Opsætn. og fugning af fliser m. epoxyhold. produkt

Målgruppe: Murere og andre med tilsvarende kvalifikationer eller praktisk erhvervserfaring, som har eller ønsker job inden for området. Det er en forudsætning for deltagelse, at deltageren har bevis fra kurset Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater.

Deltageren kan: - Fuge klinker og fliser med epoxyholdig produkter ud fra viden om forskellige epoxyholdige produkter til brug for opsætning og fugning af klinker og fliser- Udføre arbejdet hensigtsmæssigt i forhold til de sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige regler, som knytter sig til arbejde med epoxyholdige materialer. - Planlægge og forestå en kvalitetssikring af eget og andres arbejde i forhold til en given standard og kan samtidig sikre overholdelse af sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold.- Udføre arbejdet under hensyn til de regler, som gælder for bortskaffelse af brugte værktøjer, arbejdstøj, vand, der er brugt under rengøring, o.a.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44670 -

Overfladebehandling med kalkning af murværk

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltageren kan: - Udføre overfladebehandling med kalkning af murværk i henhold til æstetiske og kvalitative krav samt gældende arbejdsmiljøregler.- Vurdere overflader til behandling. - Vælge, sammensætte og anvende hensigtsmæssig mørtel til overfladebehandlingen under hensyn til materialernes hærdningstider og forenelighed.- Vælge hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.- Vejlede kunde/bygherre om vedligeholdelse af det overfladebehandlede.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45893 -

Porebeton - Montage af plader og blokke

Målgruppe: Porebetonmontørere, bygningsstruktører, murere, tømrere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området, der har gennemført uddannelsen 45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

Deltagerne kan: - Montere en bygning med plader og blokke af porebeton på baggrund viden om tegningsforståelse, nivellering og afsætning af en bygning. - Vælge hensigtsmæssige arbejdsmetoder ud fra kendskab til produkter og materialer, der anvendes på området ud fra viden om sikkerhed ved arbejde med asfalt og bitumen klæbe asfaltpap mod andre bygningsdele. - Udføre arbejdet under hensyn til gældende regler, standarder og sikkerhedsforanstaltninger, herunder krav til APV.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47292 -

Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse

Målgruppe: Faglærte bygningsarbejdere med praktisk erfaring og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Deltagerne har en sådan viden om krav i forhold til bygningsreglement, fredningsbestemmelser, lokalplaner og øvrig lovgivning, at de kan medvirke til at sikre den praktiske udførelse af en hensigtsmæssig energirenovering i bevaringsværdige og fredede bygninger. På baggrund af forståelse for de særlige kvaliteter og værdier, der er i bevaringsværdige og fredede bygninger, kan deltagerne pege på muligheder for energioptimering. Deltagerne kan i samarbejde med andre faggrupper og med indsigt i metoder og praktiske løsninger medvirke til at sikre en praktisk udførelse af energirenovering med respekt for materialer og byggestil. På den baggrund kan deltagerne vejlede bygherrer om løsninger til energibesparelser til udførelse og sikring af bevaringsværdier. .  

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45888 -

Radonsikring i byggeriet

Målgruppe: Murere, og andre bygningshåndværkere for hvem uddannelsen er relevant. Det forudsættes, at deltagerne har certifikat fra uddannelsn 45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen.

Deltagerne kan: - Vurdere behov for radonsikring ud fra viden om lovkrav og grænseværdier ved opførelse af nybyggeri og ved byggeopgaver i eksisterende byggeri. - Planlægge og tage forholdsregler, som modvirker indtrængen af radon ved udførelse af den nødvendige radonspærre i nybyggeri.- Lave opmåling og materialeberegning til udførelse af radonsikring. - Vælge egnet værktøj og materialer, herunder typer af membran samt klæber i overensstemmelse med de ønskede udfaldskrav, ved udførelse af en konkret opgave. - Udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44556 -

Restaurering af stuk

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere og stukkatører samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltageren kan: - Restaurere eksisterende stuk i henhold til kvalitative og æstetiske krav. - Vurdere eksisterende stukarbejder med henblik på restaurering. - Fremstille velegnede skabeloner og forme. - Vælge hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.- Vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelse af det restaurerede.- Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45566 -

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47276 -

Rundt murværk

Målgruppe: Murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Deltageren kan: - Planlægge og udføre rundt murværk ved hjælp en række metoder og teknikker. - Konstruere og tildanne profiler som opspændes på hjørnejern og anvendes som fast snor under opmuring.- Vælge mellem metoderne i forhold til den givne opgave og æstetiske hensyn. - Planlægge arbejdet i samarbejde med bygherre, projekterende og andre håndværkere. - Medvirke til at angive løsningsmuligheder på eventuelle problemstillinger omkring planlægning og udførelse af rundt murværk. - Udføre arbejdet under løbende hensyn til forhold, der angår miljø, sikkerhed, og sundhed på byggepladsen.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45858 -

Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader

Målgruppe: Faglærte tømrer og bygningssnedkere samt andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Deltageren kan medvirke ved identifikation af, samt forestå udbedring og forebyggelse af skader forårsaget af skimmelsvamp i trækonstruktioner.Deltagerne kan udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning, miljøforhold, arbejdsmiljø, samt følge anvisninger, vejledninger og forsikringsbestemmelser.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45651 -

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse, hvori der forekommer arbejde med kold asfalt og bitumen.

Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder ved arbejde i trafikerede områder, i henhold til gældende regler samt kende til sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde.Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med arbejde med farligestoffer og materialer jf. AT´s Bekendtgørelse arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017. De særlige kvalifikationskrav, der skal opfyldes for at arbejde inden for området fremgår af bekendtgørelsens bilag 9, stk. 2.3 Arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde. Efter endt uddannelse skal deltageren1) kende til sikkerheds- og sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltdampe,2) kende til brugsanvisninger, substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse,3) kunne træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen,4) kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler inklusiv åndedrætsværn ved hjælp af bl.a. brugsanvisning og eventuelt kodenummer,5) vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning,6) kende til og anvende hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger,7) kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med asfaltmaterialer og kunne bruge øjenskyllestation, og8) være i stand til at instruere andre om sundheds- og sikkerhedsforhold ved asfaltarbejde.I uddannelsens praktiske del skal bl.a. indgå foranstaltninger mod påvirkning og forurening.Personer med gennemført uddannelse for uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde må kun arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde, men ikke med tagdækning, broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, hvor der svejses i, sker opvarmning af eller arbejdes med varme bitumenprodukter eller uopvarmede asfaltmaterialer, som indeholder organiske opløsningsmidler.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40085 -

Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer

Målgruppe: Alle, der tilhører AMU´s målgrupper, og som forventer at skulle udføre udvendigt arbejde med asbestholdige materialer, idet der til disse personer er krav om et oplærings- og instruktionsforløb jf. At-vejledning C.2.2, punkt 3.2

Deltagerne kan efter gældende regler arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt udendørs med asbestholdige materialer eller med andet arbejde, der ikke er indvendig nedrivning af asbestholdige materialer eller som kan medvirke til udsættelse for asbeststøv.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48972 -

Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Deltageren kan for et givent bygge- og anlægsprojekt:- Granske projektets processer og udfaldskrav ud fra gældende love og regler samt hensynet til sikkerhed og sundhed på byggepladsen.- Indgå i konstruktiv dialog med bygherre og arbejdsgiver om tidsforbrug og kvalitet. - Medvirke ved kvalitetssikring og vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt. - Medvirke til at udarbejde dokumentation af kvalitetssikringen, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA).

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer46676 -

Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds

Målgruppe: Murere og andre med tilsvarende kompetencer og erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.

Deltagerne kan: - Vurdere og vælge det slutpudssystem, som ud fra et givent udfaldskrav vil være mest hensigtsmæssigt at anvende. - Påføre og færdiggøre slutpudssystem i flere farver med skarpe afgrænsninger ud fra materialekendskab.- Vælge materialer, værktøj og den arbejdsmetode, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til kundeønsker. - Vurdere kvaliteten af udført arbejde og sikre, at arbejdet udføres henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44613 -

Specialpuds - udførelse

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan: - Udføre granitpuds, Pebble Dashing, farvet filts og farvet puds på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt under hensyn til leverandøranvisninger. - Vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj til arbejdets udførelse.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43146 -

Storformatfliser på gulv

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Deltagerne kan: - Udføre lægning af gulv med storformatfliser. - Anvende egnede lægningsmetoder og skæreværktøjer, herunder hjælpeværktøjer til håndtering af storformatfliser. - Redegøre for udfaldskrav til et gulv samt om principper for udlægning med udgangspunkt i Tegl 30 samt generelle anbefalinger fra branchens organisationer og diverse producenter. - Redegøre for pleje og vedligehold. Deltagerne kan udføre en løbende kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49194 -

Termografering af bygninger

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Deltagerne kan: - Udføre en termografering af en given bygning.- Foretage termografiinspektion af bygninger ud fra kendskab til (DS) Dansk Standards normer. - Tolke termografier ud fra kendskab til en bygnings fysiske forhold såsom relativ luftfugtighed, dugpunkter og kuldebroer. - Anvende termografier til kvalitetssikring af udført isolerings- og tæthedsarbejde og til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele. - Anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om bygningers varmetab og muligheder for forbedringer, herunder de tekniske, arkitektoniske og økonomiske konsekvenser af forbedringer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47135 -

Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i vådrum

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Deltagerne kan støbe og opføre tunge væg- og gulvkonstruktioner i vådrum på baggrund af viden om gældende regler, normer, anvisninger og udfaldskrav til de færdige konstruktioner. Deltagerne kan som udgangspunkt for valg af konstruktioner i vådrum anvende tabellerne om belastningsklasser i By og Byg Anvisning og kan i samarbejde med kunden og andre samarbejdspartnere planlægge udførelse af basiskonstruktioner i et vådrum, som lever op til såvel krav om tolerancer som kvalitative og æstetiske krav. Endelig kan deltagerne gennemføre kvalitetssikring af det udførte arbejde og sikre, at krav til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø overholdes under arbejdets udførelse.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48715 -

Tyndpuds - Microtopping

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til bygningshåndværkere, primært murere og malere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Deltagerne kan:- Anvende viden om forskellige tyndpuds- og microtoppingprodukter til brug på udvendige og indvendige overflader til at udføre tyndpuds/microtopping med cement- og harpiksbaserede produkter på forskellige typer underlag.- Planlægge arbejdet i henhold til det valgte produkt.- Vurdere kvalitet af eget arbejde og behovet for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47127 -

Udførelse af designelementer i vådrum

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Deltagerne kan udmåle og tildanne flisestørrelser til montering på designelementer i forskellige vådrumsudformninger. Deltagerne har et sådant materialekendskab og viden om designelementer, herunder brugen af krumme og rette profiler, designafløb o.a., at deltagerne i dialog med kunde kan vejlede om materialevalg, der sikrer det ønskede kvalitative og æstetiske udtryk i den færdige udførelse af et vådrum. Deltagerne kan udføre arbejde med vådrumsudformninger efter en forudgående plan, der dels inddrager øvrige samarbejdspartnere og dels inddrager en løbende kvalitetssikring. Endelig kan deltagerne sikre, at regler, normer og anvisninger overholdes, samt sikre, at hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes under arbejdets udførelse.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49243 -

Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Deltagerne kan: - Vælge den type sokkelløsning, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til en given opgave ud fra æstetiske og fugtmæssige hensyn og kundeønsker. - Montere delelementerne til sokkel, inkl. EPS-plader, bundliste, forstærkningsprofil og sokkelpuds. - Udføre tilslutninger til andre bygningsdele, som anbefales i forbindelse med det anvendte isoleringssystem. - Vurdere tungt underlag for opklæbning af isolering med hensyn til fugtforhold og bæreevne på baggrund af vurdering af terrænkategori. - Vælge, forme og montere isolering med spring i isoleringstykkelse, som kreativ udsmykning af vægflader med baggrund i æstetik, stilarter og kundekrav.- Vælge hensigtsmæssigt fastgørelsessystem, herunder klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende på givne underlag. - Kvalitetsvurdere og udføre kvalitetssikring af eget arbejde. - Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og efter relevante anvisninger.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer46596 -

Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg

Målgruppe: Bygningsarbejdere, faglærte og ufaglærte, der har eller søger job inden for området.

Deltagerne kan: - Udføre vejrligsforanstaltninger på byggepladsen, herunder vinterforanstaltninger, således at arbejdet fortsat kan udføres teknisk korrekt af hensyn til stillede udfaldskrav og under forsvarlige forhold.- Sikre arbejdsmiljø for de ansatte, sikre byggematerialer, adgangsveje og parkeringspladser og endelig kan deltagerne med udgangspunkt i viden om forskellige tekniske løsningsmuligheder bidrage til at sikre kvaliteten af arbejdet.- Tage behørigt hensyn til vejrliget og de fysiske forhold, herunder påvirkninger fra vand, fugt, vind, temperaturforhold, sne m.v. i såvel planlægning af byggeproces som i udførelse af anlægs- og byggearbejder. - Udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende regler for arbejdsmiljø, fugtbeskyttelse samt for bygningsmaterialers anvendelse og funktion.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44612 -

Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Deltagerne kan:- Opsætte/nedlægge almindelig forekommende fliser og klinker på vådrumssikrede underlag på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.- Placere og udføre flexsible/elastiske fuger korrekt. - Vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse.- Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt efter regler for udførelse af vådrum.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48919 -

Vådrumssikring

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og gulvlæggere samt andre, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Deltageren kan ved nybyggeri og renovering af et givet vådrum med vådrumssikring udføre: - Manuel og elektronisk plan for kvalitetssikring af vådrum med vådrumssikring, herunder:o beskrive de enkelte arbejdsprocesser og gældende krav til udførelse af vådrum samt de praktiske metoder til kvalitetssikring af arbejdet,o opstille en handlingsplan i dialog med kunden og andre samarbejdspartnere. o inddrage andre faggrupper i arbejdsprocessen og løbende gennemføre sikring af arbejdets kvalitet, så det færdige vådrum opfylder alle krav til vådrumssikring samto beskrive og vurdere behovet for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse. - Vådrumssikring af let og tungt vådrum, herunder:o vælge egnede værktøjer og foretage korrekt materialevalg, der også vedrører afløbstyper og rørføringer med direkte forbindelse til vådrumssikringen, o sikre de nødvendige sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse,o vurdere, om krav til materialer, vådrumssikring, opbygning af væg- og gulvkonstruktioner samt rørgennemføringer og afløbstyper er overholdt samt o sikre at alle funktionskrav til vådrum er overholdt ud fra viden om gældende Bygningsreglement samt normer og anvisninger - Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri og efterleve gældende krav og gældende SBI-anvisninger samt GVK¿s (Gulvbranchens Vådrumskontrol) vådrumsfakta.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
EUC Nord
M.P. Koefoeds Vej 10
9800 Hjørring
Kviknummer
821409799310
Startdato
01-10-19
Slutdato
20-12-19
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:25
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Mange
Tilmeldingsfrist
20-12-19
FagDageNormpris*
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger3372
Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds1124
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads2248
Armeret hånd- og sprøjtepuds2248
Avanceret flisearbejde5620
Beton- og teglstenstage - oplægning og reparation3372
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi1124
Bygningsreglementet - anvendelse2248
Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi3372
CAD - 2D på byggepladsen3372
Dekorationer i gulv- og vægfliser2248
Dekorationsmurværk - udførelse1124
Dekorativt fugearbejde - udførelse1124
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager1124
Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk3372
Energioptimering af bygningskonstruktioner3372
Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder1124
Flisegulve - udførelse2248
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen2124
Fugtsikring af kældre2248
Gipspudsning med håndværktøj2248
Grov- og finpudsede overflader - udførelse3372
Grundlæggende faglig matematik3372
Grundlæggende faglig regning2248
Isolering - BR og varmetabsberegning20
Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav3372
Isolering - energirigtige løsninger30
Kvadre og palæpuds - udførelse3372
Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse2248
Masseovn - opførelse101240
Montage af murkonsoller/overliggere1124
Mosaikfliser på væg og gulv2248
Murafslutninger - udførelse2248
Murede kupler og hvælv - udførelse101240
Murede og pudsede gesimser - udførelse3372
Murede smighjørner - opførelse1124
Murede trapper3372
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.2248
Natursten på væg og gulv2248
Nivellering5620
Opstart af bygge- og anlægsprojekter1124
Opsætn. og fugning af fliser m. epoxyhold. produkt1124
Overfladebehandling med kalkning af murværk2248
Porebeton - Montage af plader og blokke4496
Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse5620
Radonsikring i byggeriet1124
Restaurering af stuk3372
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.1124
Rundt murværk3372
Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader1124
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen1124
Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer1124
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg3372
Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds2248
Specialpuds - udførelse2248
Storformatfliser på gulv3372
Termografering af bygninger2248
Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i vådrum2248
Tyndpuds - Microtopping2248
Udførelse af designelementer i vådrum2248
Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning2248
Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg1124
Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag1124
Vådrumssikring3372
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Claus Harboe
72246015
cha@eucnord.dk
Ved åbent værksted kan du tilmelde dig et eller flere fag. Prisen afhænger af hvilke og hvor mange fag du vælger, samt hvilken uddannelse du har. Har du en videregående uddannelse betaler du fuld pris.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside